Política de cookies

RESPONSABLE 

FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS (FECIB) 

N.I.F.: G-57.562.373 

Inscrita en el Registre Únic de Fundacions de las Illes Balears, amb número 100000000281, el dia 2 de març de 2010. 

Direcció: C/ Gremi de Passamaners número 5,3r 2a - Polígon Son Rossinyol 07009 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 799 406 

Correu electrònic: fundacio@fecib.net 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: 

Es disposa d'un Delegat de Protecció de dades general de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, pot contactar al correu electrònic dpo@fecib.net  

Cada Centre, a fi d’agilitzar les gestiones, també disposa de contactes especifica amb el seu delegat de protecció de dades, pot contactar-hi al correu electrònic especificat en el següent apartat. 

CENTRES 

CC L’ ASSUMPCIÓ 

Adreça: Sant Vicenç de Paül número 9 - 07350 de Binissalem (Illes Balears) 

Telèfon: 971 870 377 

Correu electrònic: assumpcio@assumpcio.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@assumpcio.fecib.net 

CC LA MIRACULOSA DE PALMA 

Adreça: C/ Semolera, 16- 07008 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 421 063 

Correu electrònicsecretaria@miraculosa.fecib.net 

Delegat de protecció de dades dpd@miraculosa.fecib.net 

CC SAGRAT COR 

Adreça: C/ Pare Antoni Oliver número 4 - 07014 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 734 645 

Correu electrònic: secretaria@sagratcor.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@sagratcor.fecib.net 

CC SANT JOSEP DE MAÓ 

Adreça: C/ des Cós de Gràcia, 98 - 07702 de Maó (Illes Balears) 

Telèfon: 971 355 804 

Correu electrònic: centre@santjosep.fecib.net 

Delegat de protecció de dades dpd@santjosep.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL CAS CAPISCOL 

Adreça: C/ Sant Vicenç Paül, 13 - 07010 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 750 624 

Correu electrònic: centre@svpcascapiscol.fecib.net 

Delegat de protecció de dades dpd@svpcascapiscol.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL COLL D’EN RABASSA 

Adreça: C/ Marqués, 10 - Coll d'en Rabassa - 07007 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 262 695 

Correu electrònic: secretaria@svpcoll.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@svpcoll.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL MANACOR 

Adreça: C/ Olesa, 7 - 07500 de Manacor (Illes Balears) 

Telèfon: 971 556 120 

Correu electrònic: secretaria@svpmanacor.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@svpmanacor.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL SA VILETA 

Adreça: C/ Poll, 3 - 07011 de Palma (Illes Balears) 

Telèfon: 971 791 240 

Correu electrònic: secretaria@svpsavileta.fecib.net  

Delegat de protecció de dades: dpd@svpsavileta.fecib.net 

CC SANT VICENÇ DE PAÜL SÓLLER 

Adreça: C/ Cristòfol Pizà número 27 - 07100 de Sóller (Illes Balears) 

Telèfon: 971 631 089 

Correu electrònic: svpsoller@svpsoller.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@svpsoller.fecib.net 

CC VERGE DE MONTI-SION 

Adreça: C/ Caritat, 15 – 07260 de Porreres (Illes Balears) 

Telèfon: 971 647 296 info@vergedemontision.fecib.net 

Correu electrònic: info@vergedemontision.fecib.net 

Delegat de protecció de dadesdpd@vergedemontision.fecib.net  

DEFINICIONS 

Els termes utilitzats al document tenen el significat que s’indica a continuació: 

Centres: Centres educatius de FECIB, relacionats a l’apartat anterior. 

Dades identificatives: Inclou el nom i llinatges i curs de l’alumnat. 

FECIB: FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS 

Representants legals: Pares, mares, tutors i tutores legals. 

FINALITAT 

La finalitat principal per a la qual tractarem la informació del nostre alumnat i dels seus representants legals és per a la correcta gestió i manteniment dels nostres Centres, així com per proporcionar-los els serveis que ens hagin sol·licitat i poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i d’activitats extraescolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure oferts pels nostres Centres. 

En el cas que ens proporcionin dades de salut, les tractarem per tal de dispensar a l’alumne/a la deguda atenció d'acord amb les seves necessitats. Aquestes dades poden referir-se a qualsevol patologia, física o psíquica, significativa pel correcte exercici de la funció educativa i la prestació dels serveis que ens hagin sol·licitat. 

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat la nostra Fundació i els seus Centres, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, sempre que hagin prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades de les quals ens han autoritzat els seu tractament per a: 

 • La seva publicació en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS i en els mitjans dels Centres d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, revistes electròniques, així com en blogs i xarxes socials en les quals estiguin inscrits la Fundació o els seus Centres. 

Han de tenir en compte que les xarxes socials i blogs poden pertànyer a empreses ubicades a països que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no ha reconegut que ofereixin un nivell de protecció adequat. Recomanem que revisin les polítiques d'aquests comptes, especialment les referides a la privacitat. 

Al final d’aquest document, a lapartat “MITJANS PROPIS DE FECIB I ELS SEUS CENTRES” els poden consultar. 

 • La distribució a la resta de participants en activitats organitzades per FECIB i els seus Centres, als seus representants legals i al personal de la Fundació. 

 • La seva exposició en zones d’accés públic, dins de les nostres instal·lacions. 

 • La publicació en mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu. 

 • També tractarem les seves dades per atendre les seves sol·licituds i consultes dirigides a FECIB. 

 • Si s'han adherit a l'assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar-los aquest servei. 

 • Si ens proporcionen el seu currículum, tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball. 

LEGITIMACIÓ 

Obligació legal aplicable 

Correspon a totes aquelles dades sol·licitades pels Centres al seu alumnat i als seus representants legals, que són necessaris pel correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives i de contacte de l'alumne/a i la seva família, acadèmiques, característiques personals, etc. 

Aquesta obligació ve donada per la disposició addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l'entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures. 

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l'exercici de la funció educativa. 

Protecció d’interessos vitals 

Salvaguarda de la salut del l’alumnat en el tractament de dades de salut. 

Execució d'un contracte 

Correspon a l’atenció de qualsevol servei i sol·licitud realitzada a FECIB. 

En particular als serveis no inclosos a l'exercici de la funció educativa que proporcionen els Centres i que ens sol·licitin, com per exemple serveis de menjador i guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc. 

També aquells que sol·licitin directament als nostres serveis centrals, ja sigui presencialment com per mitjans electrònics. 

En el cas en què sol·licitin la seva incorporació a la nostra borsa de treball, fent-nos arribar el seu currículum. 

Interès legítim del Responsable del Tractament 

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament. 

També, en el cas d'enviament d'informació de les activitats i serveis oferts pels nostres Centres, quan han participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem. 

Consentiment de l’Interessat 

Correspon a aquells tractaments pels que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són: 

 • Publicació de dades identificatives de l'alumnat, així com gravacions audiovisuals i imatges en els mitjans propis de la FUNDACIÓ ESCOLA CATÒLICA ILLES BALEARS, entitat titular del Centre, així com en els mitjans dels Centres d'aquesta, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), pàgines web, blogs i comptes a les xarxes socials en què estiguin inscrits, amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i les activitats realitzades. Més informació a l’apartat FINALITAT. 

 • Distribució de les dades identificatives, les gravacions audiovisuals i les imatges a la resta d’alumnat, als seus representants legals i al personal del centre. 

 • Publicació d’imatges, gravacions audiovisuals i dades identificatives de l’alumnat en mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.  

 • Exposició de les dades identificatives a zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions, incloses les imatges i les gravacions audiovisuals. 

 • Tractament de les dades de salut de l'alumnat. 

 • Tractament de dades per part del departament d'orientació. 

 • Si ens proporcionen el seu currículum, per formar part de la nostra borsa de treball. 

Si han donat el seu consentiment, cedim les dades segons s’explica més endavant a l'apartat "COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS". 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que les necessitem per tal d'utilitzar-les per a la finalitat per a la qual varen ser obtingudes i segons la base jurídica del tractament que se’ls aplica. Les conservarem mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial, o no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. 

Específicament s'estableixen els següents criteris per a la conservació per part dels Centres de les dades relatives a l’alumnat i als seus representants legals: 

 • Les dades incloses en els processos d'admissió seran cancel·lades una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació. 

 • Els exàmens es mantindran fins que finalitzi el període de reclamacions. 

 • Les dades de l'expedient acadèmic, especialment aquelles que siguin necessaris per a poder proporcionar els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada i en tot cas durant el període de temps mínim a què estigui obligat el responsable. 

 • De la mateixa manera, amb finalitats històriques de les activitats de centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de a qui corresponen, llevat que la persona interessada sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament. 

 • Si han sol·licitat la seva incorporació a la nostra borsa de treball, les dades incloses al currículum es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim a que vingui obligat el responsable. 

La resta d'informació produïda durant la permanència en els Centres serà destruïda passat un curs escolar des de la baixa definitiva al mateix. 

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS 

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l'Entitat, aquelles a les quals l'Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals i autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats. 

En particular, es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d'educació. 

Les seves dades personals s'han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual